Đo đạc cắm mốc ranh thửa đất tại Phường Đằng Giang – Ngô Quyền (12/5/2021)

Đo đạc cắm mốc ranh thửa đất tại phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền ngày 12/5/2021. Địa Chính Hải Phòng là đơn vị đo đạc chuyên về cắm mốc ranh thửa đất nhằm phục vụ công tác kiểm kê, đối chiếu diện tích, xác định chồng ranh/lấn ranh giới thửa đất.

Xem thêm: 

  • Dịch vụ đo vẽ chuyển mục đích sử dụng đất tại Ngô Quyền – Hải Phòng
  • Nhận đo vẽ phân lô – tách thửa đất nhanh và uy tín tại Ngô Quyền – Hải Phòng
  • Nhận đăng bộ sang tên sổ đỏ trọn gói không phát sinh phí tại Hải Phòng

Mục Lục

Yêu cầu đo vẽ từ khách hàng

Khách hàng có liên hệ đơn vị Địa Chính Hải Phòng yêu cầu dịch vụ đo vẽ cắm mốc ranh, xác định diện tích đất tại địa điểm thửa đất tọa lạc đường Văn Cao phường Đằng Giang, Hải Phòng.

Sau khi lắng nghe yêu cầu từ phía khách hàng, xét năng lực chuyên môn và bố trí được ekip kỹ thuật, đơn vị đã nhanh chóng tư vấn thêm cho khách hàng, chốt thời gian Địa Chính Hải Phòng xuống thực địa đo đạc. 

Cơ sở pháp lý cho hoạt động cắm mốc ranh đất

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT về lập bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai:
 
“1. Bản đồ địa chính là thành phần của hồ sơ địa chính; thể hiện vị trí, ranh giới, diện tích các thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; được lập để đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và các nội dung khác của quản lý nhà nước về đất đai.
 
2. Sổ mục kê đất đai là sản phẩm của việc điều tra, đo đạc địa chính, để tổng hợp các thông tin thuộc tính của thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất gồm: Số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, diện tích, loại đất, tên người sử dụng đất và người được giao quản lý đất để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.
 
3. Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai được lập dưới dạng số và được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu địa chính để sử dụng cho quản lý đất đai ở các cấp; được in ra giấy để sử dụng ở những nơi chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính hoặc chưa có điều kiện để khai thác sử dụng bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai dạng số.
 
4. Việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai được thực hiện theo quy định về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
5. Trường hợp chưa đo đạc lập bản đồ địa chính thì được sử dụng các loại tài liệu đo đạc khác để thực hiện đăng ký đất đai theo quy định như sau:
 
a) Nơi có bản đồ giải thửa thì phải kiểm tra, đo đạc chỉnh lý biến động ranh giới thửa đất, loại đất cho phù hợp hiện trạng sử dụng và quy định về loại đất, loại đối tượng sử dụng đất theo Thông tư này để sử dụng;
 
b) Nơi có bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn thì phải kiểm tra, chỉnh lý cho phù hợp hiện trạng sử dụng đất và biên tập lại nội dung theo quy định về bản đồ địa chính để sử dụng;
 
c) Trường hợp không có bản đồ giải thửa hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng chi tiết thì thực hiện trích đo địa chính để sử dụng theo quy định về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”
 
Theo nội dung tại Điều 11 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về bản đồ địa chính như sau:

“1. Xác định ranh giới thửa đất

1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).
 
1.2. Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Quy trình đo vẽ cắm mốc ranh

  • Bước 1: Xác định mục đích đo đạc địa chính .
  • Bước 2: Thu thập tại liệu phục vụ công tác đo đạc địa chính.
  • Bước 3: Xác định ranh giới thửa đất thực tế và đánh dấu vị trí trên bản đồ.
  • Bước 4: Đo đạc hiện trường.
  • Bước 5: Đối chiếu tài liệu cũ.
  • Bước 6: Xác nhận tứ cận và chính chủ.

Kết quả bàn giao mốc ranh

Thông qua các bước trong quá trình đo đạc, chúng tôi đã đánh dấu các mốc ranh giới đất dựa trên các tài liệu chủ sở hữu cung cấp, đối chiếu tài liệu file quy hoạch quận Ngô Quyền mới nhất làm tham chiếu.

Mốc ranh giới được chôn đánh dấu bằng cọc betong, các điểm được đánh dấu sơn xịt theo thứ tự bàn giao cho khách hàng. Chúng tôi kết thúc công việc “Đo đạc cắm mốc xác định ranh đất tại thửa đất số…tờ bản đồ số, phường Đằng Giang, Ngô Quyền”.

Trả lời